Ustaw jako stronę główną Dodaj do ulubionych

 
 
  
  
 

10 lecie Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ełku 16.12.2011 r.

10 LAT PRACY NA RZECZ NOWOCZESNEJ EDUKACJI

16 grudnia 2011 w odbyła się w Ełku konferencja pod hasłem „MODN w Ełku – 10 lat pracy na rzecz innowacyjnej edukacji na Mazurach”. Celem konferencji było nie tylko przybliżenie najnowszych rozwiązań z dziedziny efektywnego nauczania i uczenia się, ale także popularyzacja dokonań Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ełku. Konferencję otworzył Starosta Ełcki, Pan Krzysztof Piłat. Wzięli w niej udział również Starosta Olecki, Pan Andrzej Kisiel i Starosta Gołdapski, Pan Andrzej Ciołek, zastępca prezydenta Ełku, Pan Artur Urbański, a także liczni radni, urzędnicy mazurskich samorządów, przedstawiciele szkół, wyższych uczelni oraz innych instytucji.

Konferencje zaszczycił swą obecnością JE bp Romuald Kamiński, biskup pomocniczy diecezji ełckiej, oraz Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty, Pani Grażyna Przasnysza. Na konferencji byli obecni goście z Litwy pod przewodnictwem Pani Nijole Dirginciene, mera samorządu Birsztany Zebrani mieli okazję wysłuchać życzeń oraz prezentacji Michała Jodki, dyrektora MODN, Aliny Stęperskiej i Ryszarda Skawińskiego, konsultantów z tej placówki, oraz przedstawicieli warszawskiej firmy oferującej najnowsze technologie edukacyjne Krzysztofa Litwińskiego i Ewy Prokopek.

Rada Powiatu Ełckiego podjęła uchwałę o utworzeniu Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli już wiosną roku 2000 (Uchwała Nr XIX/121/2000 Rady Powiatu Ełckiego z dnia 30 maja 2000 r.), krótko po wejściu w życie reformy edukacji, która do priorytetów wpisała m.in. zorganizowanie systemu doradztwa, doskonalenia i dokształcania nauczycieli. Jednak pierwsze konkretne efekty pojawiły się w 2001 roku – w sierpniu MODN miał już 15 doradców. W kolejnych latach doradców przybywało, ale niektórzy odchodzili do innych zajęć (zwykle zostawali wicedyrektorami i dyrektorami szkół). W roku 2010 dyrektor Michał Jodko w opisie dorobku MODN w Ełku tak sformułował informację o doradcach: „Zespół doradców stanowi grupa doświadczonych nauczycieli w zakresie języka polskiego, języka niemieckiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, matematyki, biologii, geografii, przyrody, religii, informatyki i technologii informacyjnej, nauczania zintegrowanego, wychowania przedszkolnego, przedmiotów zawodowych, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, kształcenia specjalnego i kadry kierowniczej. Doradcy metodyczni to 26 nauczycieli dyplomowanych, w tym 14 edukatorów; 10 ekspertów ds. awansu zawodowego MEN (zgodnie z aktualnymi wymogami); 17 egzaminatorów zewnętrznych; 2 egzaminatorów ECDL”. Troje nauczycieli ma stopień doktora pedagogiki. Pracownicy i współpracownicy MODN prowadzą zajęcia na regionalnych wyższych uczelniach. Ewenementem w skali kraju jest to, ze samorządowy ośrodek doskonalenia, jakim jest MODN w Ełku, wydaje systematycznie pismo edukacyjne „Publikator” oraz książki. Zobacz więcej informacji o "Publikatorze"
MODN w Ełku współpracował z następującymi mazurskimi samorządami: Powiat Olecki, Powiat Gołdapski, Powiat Piski oraz Gminy: Prostki, Świętajno, Kowale Oleckie, Ełk, Stare Juchy, Kalinowo, Dubeninki, Banie Mazurskie, Miasto Ełk, Miasto Gmina Orzysz oraz Biała Piska.
Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli współdziała z kilkunastoma instytucjami zewnętrznymi ze sfery edukacji, m.in. Instytutem Pamięci Narodowej, uczelniami wyższymi w regionie, Stowarzyszeniem MPSE, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Centralnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli, powiatowymi ośrodkami doskonalenia nauczycieli w całym kraju.
Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ukształtował w toku dziesięcioletniej pracy jego dyrektor – Michał Jodko. Obejmując swą funkcję w 2001 r., dyrektor miał jasną koncepcję funkcjonowania placówki. Na pierwszym planie postawił profesjonalne przygotowanie metodyczne nauczycieli. Ośrodek miał zająć się tworzeniem nowoczesnego systemu szkoleń, kursów, warsztatów pedagogicznych, konsultacji indywidualnych i zbiorowych. W tym zakresie dyr. M. Jodko kluczową rolę przyznał doradcom metodycznym; powinni ich wspierać dyrektorzy szkół i liderzy Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli. Takie podejście miało zapewnić – i zapewnia – szybkie reagowanie MODN-u na potrzeby środowiska nauczycielskiego.
Wystarczy spojrzeć na liczby. W latach 2001 – 2010 MODN wygrał i zrealizował 41 grantów kuratoryjnych dla 2013 nauczycieli, przeprowadził 40 kursów kwalifikacyjnych (1140 nauczycieli), 159 kursów (2621 nauczycieli), 608 konsultacji zespołowych i konferencji (7772 nauczycieli), 243 lekcje otwarte dla 1243 nauczycieli, 1975 szkoleń i warsztatów (28 tysięcy 317 nauczycieli) oraz konsultacje indywidualne dla 5308 nauczycieli. Łącznie w 3084 formach doskonalenia udział wzięło prawie 50 tysięcy nauczycieli. W samym tylko 2010 roku w 446 różnych formach doskonalenia uczestniczyło 7362 nauczycieli i kadry kierowniczej. Statystyki nie obejmują roku 2011, który znacząco podniesie powyższe dane.
Czego dotyczyły te formy doskonalenia nauczycieli? Egzaminów zewnętrznych, w tym Nowej Matury oraz egzaminów z przygotowania zawodowego, planów wynikowych, programu wychowawczego szkoły, współpracy z rodzicami, metod aktywizujących, integracji międzyprzedmiotowej, szkolnych i przedmiotowych systemów oceniania, pomiaru dydaktycznego, konstrukcji i ewaluacji programów nauczania, szkolnictwa zawodowego i praktycznej nauki zawodu w zreformowanej szkole, awansu zawodowego nauczyciela, mierzenia jakości pracy szkół i placówek, planów dydaktyczno – wychowawczych, przeróżnych kursów komputerowych, zadań opiekuna stażu, kreowania wizerunku własnego i placówki, wystąpień publicznych, metody projektów w szkole zawodowej, integracji europejskiej w praktyce szkolnej. Obecnie plan pierwszy zajmują takie tematy, jak nowoczesne środki nauczania (np. tablice elektroniczne), trudne zagadnienia wychowawcze, umiejętne wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych, koncepcja kształcenia modułowego, wykorzystanie technologii komputerowej i multimediów w pracy nauczyciela przedsiębiorczości”.
Sprawną działalność umożliwia MODN-owi dobra własna baza, na którą składają się zarówno sale dydaktyczne, jak wysokiej klasy sprzęt. Niektóre elementy wyposażenia pozyskane zostały w ramach zrealizowanych programów krajowych i unijnych. Placówka ma do dyspozycji pomieszczenia biurowe, salę konferencyjną na 180 osób, 2 pracownie mediów dydaktycznych wyposażone w 16 i 20 stanowisk połączonych w sieci z Internetem, 3 sale dydaktyczne do przeprowadzania szkoleń z 3 tablicami interaktywnymi, projektorami multimedialnym, rzutnikami pisma i innym sprzętem. Rozwój bazy lokalowej umożliwił lepszą organizację form doradczych i doskonalących oraz podniósł komfort pracy.
Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku nie tylko uczestniczył w wydarzeniach edukacyjnych, ale także je kreował. Ciekawe przykłady: Mazurskie Prezentacje Edukacyjne, konferencja „Bezrobocie-Edukacja-Rozwój. Modelowanie kapitału ludzkiego a szanse młodzieży i społeczności lokalnej”, w 2003r. „I Konkurs Piosenki Angielskiej „English Song 2004”, wystawy zorganizowane przez Oddziałowe Biuro Edukacji IPN w Białymstoku, rejonowe Konkursy Języka Angielskiego, Forum Szkolnych Klubów Europejskich (2004), konferencja regionalna „Doskonalenie zawodowe nauczycieli a jakość w edukacji” (we współpracy z Delegaturą Kuratorium Oświaty w Ełku), konferencje pedagogiczne o zasięgu lokalnym i wojewódzkim („Kształcenie umiejętności zawodowych”, „Nowa podstawa programowa”, Regionalna Konferencja „Edukacja dla Bezpieczeństwa” i in.). Warto przytoczyć nazwy niektórych przedsięwzięć, które się utrwaliły: Mazurskie Prezentacje Edukacyjne (targi książki edukacyjnej) – 9 edycji; Regionalny Konkurs Piosenki Angielskiej „ENGLISH SONG EŁK” (8 edycji), międzynarodowy konkurs matematyczny „Kangur” (9 edycji), konkurs języka angielskiego „FOX” (9 edycji); ponadto konkursy przedmiotowe wojewódzkie i powiatowe
Ełcki MODN uczestniczył w dużych projektach. Pierwszy z nich to przeprowadzony pod kierunkiem Michała Jodki „Szkolny koordynator przedsiębiorczości” (2003). Ministerialnym projektem „To lubię…” kierował już 8-osobowy zespół zarządzający. Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 (Działanie 2.1.a „Dotacje dla szkół na projekty rozwojowe) objął wszystkie szkoły z terenu powiatu ełckiego (65 szkół) i umożliwiał nauczycielom realizację wielu ich marzeń i ambicji zawodowych.. Na te cele wydano w kilkanaście miesięcy ok. 6 mln złotych. O wartości merytorycznej projektu świadczy zdobiący ściany MODN dyplom następującej treści: „Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Minister Rozwoju Regionalnego przyznał projektowi „To lubię…” realizowanemu przez Starostwo Powiatowe w Ełku tytuł Najlepsza inwestycja w człowieka w ramach konkursu „Dobre Praktyki EFS”. Warszawa, 11 grudnia 2009. Elżbieta Bieńkowska”.
MODN nie poprzestał na tym – w ostatnich latach zrealizował kolejne duże projekty. Pierwszy z nich to „Atrakcyjna szkoła zawodowa”; objął on 20 szkół zawodowych ze wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego (powiaty: ełcki, piski, olecki, giżycki, gołdapski i kętrzyński). Następny projekt to „Wspieranie kadr szkolnictwa zawodowego w powiecie ełckim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działanie 9.4 „Wysoko kwalifikowane kadry systemu oświaty” (1.10. 2010 do 31.07. 2011). Projekt ten skierowany został do 70 nauczycieli kształcenia zawodowego w zawodach związanych z elektroniką, mechatroniką, informatyką, hotelarstwem, turystyką, drogownictwem, geodezją, logistyką oraz ochroną środowiska pracujących w powiecie ełckim.

W sumie MODN w latach 2001-2011 uczestniczył w kilku projektach, w których wykorzystane zostały fundusze zewnętrzne. Pozyskano znaczące kwoty z następujących źródeł:
- Narodowego Banku Polskiego 39 700 zł
- Kuratorium Oświaty w Olsztynie (od 2003 r.) 142 735 zł
- Komitetu Integracji Europejskiej 5000 zł
- Ministerstwa Edukacji Narodowej 11 803 00 zł
- Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.2. 640 390 zł na projekt "Atrakcyjna szkoła Zawodowa” nr WND-POKL.09.02.00.28-048/09
- Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.4. 183 215 zł na projekt „Wspieranie kadr szkolnictwa zawodowego w Powiecie Ełckim”.
W kolejnych latach MODN również będzie występował o fundusze na wsparcie działalności statutowej, zwłaszcza te, które umożliwią zmniejszenie kosztów doskonalenia po stronie odbiorców, czyli nauczycieli.
 

Czekaj... program LightBox poprawnie działa po wczytaniu się wszystkich miniaturek.  Do nawigacji służą przyciski rozmieszczone u góry po obu stronach fotografii oraz na dole.

Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze

Zobacz fotografie Zobacz film

 

MODN w EłkuOstatnia zmiana: 30 grudnia 2011