Ustaw jako stronę główną Dodaj do ulubionych

 
 
  
  
 

.


Wyzwania i potrzeby
wobec edukacji dla bezpieczeństwa
IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Ełk 13.XI. 2012 r.

Wysoka ranga, jaką nadała bezpieczeństwu ludzka cywilizacja spowodowała, że jego istota, rozumienie i uwarunkowania są od dawna przedmiotem systematycznych analiz i dociekań badawczych prowadzonych w różnych kontekstach.
- Bezpieczeństwo w życiu człowieka to podstawowy i konieczny warunek wszelkiego zdrowego i dobrze pojętego rozwoju, a także samorealizacji jednostki w zbiorowości społecznej.
Charakter współczesnych zagrożeń wymusza konieczność wypracowania nowych form współdziałania pomiędzy społeczeństwem a instytucjami publicznymi, odpowiedzialnymi za nasze bezpieczeństwo. Tak jak wszyscy możemy stać się ofiarami zagrożeń, tak zapewnienie bezpieczeństwa również musi stać się powszechną odpowiedzialnością. Tendencjom tym ma sprzyjać system ochrony ludności, ratownictwa, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. Dopełnieniem tego systemu jest przygotowanie ludzi, a zwłaszcza dzieci i młodzieży do prawidłowych zachowań podczas różnych zagrożeń, powodujących sytuacje kryzysowe, możliwe dziś w każdym miejscu i czasie.
Współczesna skala zagrożeń i rozmiar zatroskania nimi każe edukację w tym zakresie rozpoczynać jak najwcześniej; mówić młodym ludziom o zagrożeniach i uczyć ich radzenia sobie w sytuacjach niebezpiecznych już od najmłodszych lat. Takie postępowanie jest racjonalne i słuszne zarówno z etycznego, jak i pedagogicznego punktu widzenia, przynosi wymierne efekty społeczne i wydaje się trwałą, powszechnie akceptowaną tendencją. Stąd też, powyższe problemy znajdują swoje odzwierciedlenie w szerokich dyskursach naukowych.
W dniu 13 listopada 2012 roku w siedzibie Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ełku odbyła się IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod tytułem
Wyzwania i potrzeby wobec edukacji dla bezpieczeństwa.
W konferencji wzięli udział przedstawiciele ośrodków akademickich zajmujących się problematyką bezpieczeństwem, studenci, a także nauczyciele szkół mazurskich realizujący program przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa.
Celem konferencji była naukowa dyskusja poświęcona problemom edukacji dla bezpieczeństwa we współczesnej szkole oraz jej wyzwaniom wobec społecznych oczekiwań.
Organizatorami powyższego przedsięwzięcia naukowego byli: Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku, Wydział Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Wydział Administracji Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej oraz Wydział Humanistyczno-Społeczny Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach.
W skład komitetu programowo-naukowego wchodzili:
Komitet programowo-naukowy konferencji stanowili: dr Andrzej Wawrzusiszyn (przewodniczący), dr Robert Socha i mgr Michał Jodko, zaś przewodniczącym komitetu organizacyjnego był mgr Jan Grzyb.
Rozpoczęcia konferencji dokonał dyrektor Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ełku Michał Jodko witając wszystkich uczestników konferencji. Na szczególną uwagę zasługuje fakt udziału w konferencji polskich parlamentarzystów: posła RP Andrzeja Orzechowskiego, senatora RP Marka Konopki, a także Starosty Ełckiego Krzysztofa Piłata.
Podkreślić należy, iż z rąk Starosty Ełckiego Krzysztofa Piłata czterej uczestnicy konferencji otrzymali dyplomy uznania za bezinteresowną działalność w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa na rzecz społeczności ełckiej oraz promocję regionu. Byli to: dr hab. Bernard Wiśniewski z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, dr Andrzej Wawrzusiszyn z Toruńskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości, mgr Michał Jodko i mgr Jan Grzyb (obaj z Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ełku).
Konferencja przebiegała w trzech następujących po sobie blokach tematycznych. Prelegentami byli przedstawiciele pięciu polskich uczelni: Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Toruńskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach, a także przedstawiciele wydawnictw: Nowa Era oraz Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne (WSiP). Po raz pierwszy w powyższej konferencji udział wzięli studenci Koła Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Szczegółowy program konferencji przedstawiał się następująco:

I blok – Współczesne wyzwania wobec edukacji dla bezpieczeństwa
-  prowadzący: dr hab. Bernard Wiśniewski – Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

1. dr Andrzej Wawrzusiszyn – Toruńska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości
Człowiek we współczesnym środowisku bezpieczeństwa
2. dr Anna Pogorzelska – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach
Współczesne formy zagrożeń i ich implikacje dla obszaru edukacji
3. dr Bogdan Chmieliński – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Nowe wyzwania w edukacji dla bezpieczeństwa
4. studentka Justyna Sobotka – Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Edukacja dla bezpieczeństwa w obliczu współczesnych zagrożeń
5. student Piotr Gosek – Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Edukacja dla bezpieczeństwa a cyberprzestrzeń

II blok – Bezpieczeństwo młodzieży i nauczycieli współczesnej szkoły
- prowadzący: dr Andrzej Wawrzusiszyn – Toruńska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości

1. mgr Krzysztof Szwed – Delegatura Kuratorium Oświaty w Ełku
Formalno-prawne aspekty odpowiedzialności dyrektora za bezpieczeństwo w szkole
2. dr Jolanta Łodzińska – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Czynniki niebezpieczne, uciążliwe oraz szkodliwe występujące w środowisku pracy nauczyciela edukacji dla bezpieczeństwa
3. student Tomasz Kowalski – Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Współczesne wyzwania w sferze bezpieczeństwa osobistego młodzieży
4. studentka Monika Skiepko – Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Nadużywanie środków aktywnych jako problem społeczny XXI wieku wśród dzieci i młodzieży. Edukacja przeciw uzależnieniom jako element działań profilaktycznych edukacji dla bezpieczeństwa we współczesnej szkole

III blok – Problemy dydaktyczne edukacji dla bezpieczeństwa we współczesnej szkole
- prowadzący: mgr Jan Grzyb Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku

1. mgr Jan Grzyb – Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku
Tworzenie programów nauczania edukacji dla bezpieczeństwa
2. mgr Alina Stęperska – Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku
Wykorzystanie tablicy interaktywnej w edukacji dla bezpieczeństwa
3. Wiesław Stępniak – przedstawiciel Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Oferta podręczników, poradników i multimediów do nauczania „Edukacji dla bezpieczeństwa” w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych

Dyskusja problemowa skoncentrowała się wokół problemu wprowadzenia innowacji do programu przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa oraz problemów dydaktycznych nauczających. Podsumowania i zakończenia konferencji dokonali dyrektor Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ełku Michał Jodko oraz starosta ełcki Krzysztof Piłat dziękując za udział wszystkim uczestnikom konferencji, a także podkreślając profesjonalne ujęcie problemów i wyzwań stojących przed edukacją społeczeństwa w zakresie kształtowania i rozwijania świadomości bezpieczeństwa.
 

WNIOSKI
1. Konferencja naukowa spełniła zakładane cele oraz oczekiwania jej uczestników.
2. Problematyka konferencji wzbudziła szerokie zainteresowanie w środowiskach szkolnych i akademickich.
3. Uczestnicy i zaproszeni goście wysoko ocenili poziom merytoryczny i organizacyjny przedsięwzięcia naukowego.
4. Udział studentów z Koła Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie wzbudził ogólne uznanie ze względu na inną perspektywę oceny i identyfikacji problemów współczesnej edukacji i bezpieczeństwa młodzieży i dorosłych. Na wyraźną sugestię gości i organizatorów należy uwzględnić udział studentów w kolejnych edycjach podobnego przedsięwzięcia naukowego.
5. Wystąpienia prelegentów zostaną opublikowane w postaci publikacji zwartej.
6. Konferencja była okazją do szerokiego dyskursu nad problemami i wyzwaniami wobec bezpieczeństwa w edukacji, a także promowała Ełk i powiat ełcki.

dr Andrzej Wawrzusiszyn
Toruńska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości
 

Czekaj... program LightBox poprawnie działa po wczytaniu się wszystkich miniaturek.  Do nawigacji służą przyciski rozmieszczone u góry po obu stronach fotografii oraz na dole.

Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze

 

MODN w EłkuOstatnia zmiana: 22 listopada 2012