Ustaw jako stronę główną Dodaj do ulubionych

 
 
  
  
 

 


Przywództwa można się nauczyć

Ponad 100 troskliwych i odpowiedzialnych przywódców: nauczycieli i dyrektorów z Mazur, konferowało 19 października o podnoszeniu potencjału szkoły poprzez proces przywództwa w ramach grantów Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Ełku.
Podczas wystąpień prelegentów – osób o uznanym dorobku zawodowym, można było zapoznać się refleksjami na tematy ściśle ze sobą powiązane: wartości, kultura szkoły, zarządzanie strategiczne, rola dyrektora, przywództwo edukacyjne jako procesu.

Wśród wartości edukacyjnych decydujących o przebiegu procesu uczenia się oraz jego efektach i kształcie przywództwa edukacyjnego wskazano następujące: wolność, równość i sprawiedliwość, szacunek, zaufanie, odpowiedzialność, odwaga, uczciwość, rozwój i uczenie się, otwartość, dialog, służebność, partycypacja, różnorodność, refleksyjność, wiarygodność, solidarność. Podkreślono znaczenie obecności wspólnych, akceptowanych wartości w każdym działaniu, w każdej rozmowie.

Omówione zostały koncepcje kultury organizacyjnej: Zeus – kultura władzy, Atena – kultura zadaniowa, Apollo – kultura roli, Dionizos – kultura osobowa. Jako pożądaną wskazano szkołę jako organizację uczącą się, co oznacza organizację zdolną do uczenia się, adaptującą się do zmiennych warunków funkcjonowania. Stan ten osiągany jest poprzez otwartość pracowników na nowe idee i trendy oraz stałe doskonalenie się pracowników. Organizacja inicjuje i wspiera te działania i sama ciągle się przekształca.
Dobre praktyki są najczęściej wskazywaną rekomendacją do tematyki form doskonalenia. Zarządzanie strategiczne jako proces: koncepcja pracy, misja, wizja, analiza strategii, planowanie strategii, realizacja strategii, oparcie na pracy zespołowej, to praktyczny pokaz realizacji idei omawianych na konferencji. Teoria poparta godną naśladowania praktyką Szkoły Podstawowej nr 4 im.W.Szafera w Ełku. Są szkoły, w których pracują kompetentni nauczyciele, zaangażowani w realizację swoich obowiązków, pomocni innym i chętnie podejmujący się nowych zadań. Dyrektorzy tych szkół potrafią korzystać z talentów nauczycieli i zapewniać im możliwości rozwoju. W szkołach tych pracują liderzy, którzy potrafią wysiłki innych skoncentrować na realizacji kluczowych dla szkoły celów, precyzyjnie je określić, inspirować, zdobyć zaufanie i wykorzystać potencjał tkwiący w poszczególnych zespołach.

Scharakteryzowany został proces przywództwa, którego można się nauczyć, stawiając na rozwój osobisty i zawodowy. Potencjał przywódczy nie wiąże się z charyzmą, autorytetem czy wizjonerstwem jednostek, lecz ze zdolnością zwiększania partycypacji członków organizacji w procesie decyzyjnym. Świadomy przywódca wspólnie z grupą tworzy sytuacje umożliwiające wszystkim uczenie się i rozwiązywanie problemów.

Celem konferencji było: zrozumienie koncepcji przywództwa edukacyjnego, świadome wprowadzanie wizji przywództwa, refleksja nad praktycznymi aspektami zarządzania i przywództwa w edukacji, zainteresowanie nowym programem kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą.

Uczestnicy podczas konferencji nabywali kompetencje: świadome wprowadzanie wizji przywództwa, myślenie systemowe, koncentracja na koncepcji pracy szkoły, budowanie kultury szkoły skoncentrowanej na procesie uczenia się wszystkich członków społeczności szkolnej, zarządzanie szkołą jako organizacją uczącą się, prowadzenie współpracy ze środowiskiem służące wzajemnemu rozwojowi, myślenie koncepcyjne i strategiczne, budowanie modelu zarządzania szkołą opartego na współpracy.

W wyniku ewaluacji stwierdzono: zdecydowana większość uczestników uznała, że konferencja spełniła oczekiwania. Równie wysoka była ocena ogólna spotkania, a sama organizacja została oceniana najwyżej, podobnie materiały. Zdecydowana większość uznała, że konferencja trwała odpowiednio długo i program był odpowiedni. Konferencja spełniła stawiane cele w wysokim stopniu, zebrane doświadczenia posłużą przy organizacji kolejnych form doskonalenia.

W opinii organizatorów nauczyciele byli zainteresowani udziałem w zaproponowanej formie doskonalenia ze względu na tematykę bliską praktyce szkolnej oraz prowadzenie przez osoby o uznanym dorobku zawodowym. Jednocześnie podkreślana jest przydatność oferty dyrektorom szkół i placówek, którzy mogą być zainteresowani udziałem osobistym i zachęceniem do uczestnictwa swoich nauczycieli ze względu na wpisanie grantów w kierunki realizacji polityki oświatowej państwa, które podlegają kontroli, ewaluacji i monitorowaniu przez organ nadzoru pedagogicznego w ciągu roku szkolnego 2016/2017.

Proces przywództwa to rozmowa i współpraca. Konferencja zorganizowana była z jednej strony z myślą o dyrektorach obecnych i przyszłych, bowiem prezentowane treści mogą służyć kadrze zarządzającej i szkolnym liderom do samokształcenia, refleksji nad własną drogą zawodową i rozwijania umiejętności przywódczych. Jednak wiele z tych treści to nauczyciele wraz z dyrektorem mogą wykorzystać do doskonalenia pracy zespołów nauczycielskich i członków rady pedagogicznej w swojej szkole/placówce – do wspólnego uczenia się, rozwiązywania problemów, dyskusji, ponieważ większość treści ma charakter uniwersalny i jest przydatna każdemu nauczycielowi, któremu zależy na zawodowym i osobistym rozwoju.
Organizatorzy i uczestnicy spotkali się w przekonaniu, że przywództwo, rozumiane jako proces zachodzący w grupach ludzi, proces rozmowy i współpracy, zdolność zwiększania partycypacji członków organizacji w procesie decyzyjnym, to zakres tematyki ściśle związany z pracą szkoły. Przywódca doskonali umiejętność uwalniania potencjału innych. Wspólnie z grupą tworzy sytuacje umożliwiające wszystkim uczenie się i rozwiązywanie problemów. Wyzwala w innych zdolności do wykonywania zadań jak najlepiej z poczuciem sensowności, godności, szacunku dla innych i zadowolenia.

Przywództwa można się nauczyć zapewnia prowadzący konferencję Zenon Lenkowski i prelegenci Wanda Wojnowska, Ryszard Skawiński, Janusz Samarow i Krzysztof Piłat.

Czekaj... program LightBox poprawnie działa po wczytaniu się wszystkich miniaturek.  Do nawigacji służą przyciski rozmieszczone u góry po obu stronach fotografii oraz na dole.

 

MODN w EłkuOstatnia zmiana: 26 października 2016