Ustaw jako stronę główną Dodaj do ulubionych

 
    
 
  

 

Aktualności

 

 Twórczy Nauczyciel 2017
Innowacja – nowy sposób rozwiązania starego problemu

Ogłaszamy II edycję konkursu „Twórczy Nauczyciel”. W tym roku oczekujemy do 29 maja na scenariusze zajęć dydaktycznych wspomagających proces edukacji i poznawania przez ucznia tematyki odnawialnych źródeł energii (OZE) na dowolnym przedmiocie nauczania. Zapraszamy nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych powiatu ełckiego i Gminy Kowale Oleckie. Podzielcie się swoimi doświadczeniami – I nagroda: SAMOCHÓD WODOROWY H-RACER 2.0.

Proszę zapoznać się z załączonym regulaminem.

KONKURS DLA NAUCZYCIELI
szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
powiatu ełckiego i Gminy Kowale Oleckie
I nagroda - SAMOCHÓD WODOROWY H-RACER 2.0

Regulamin
konkursu na scenariusz zajęć dydaktycznych wspomagających proces edukacji i poznawania przez ucznia tematyki odnawialnych źródeł energii.
Twórczy Nauczyciel 2017 Innowacja – nowy sposób rozwiązania starego problemu

Organizator:
Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku
Cele:
1. Inspirowanie nauczycieli do poszukiwania nowych rozwiązań dydaktyczno-metodycznych.
2. Promowanie dobrych praktyk wśród nauczycieli.
3. Promowanie ciekawych, aktywizujących metod nauczania.
Adresaci:
Nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu działalności Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ełku.

Warunki uczestnictwa
1. Udział w konkursie jest nieodpłatny
2. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jeden scenariusz.
3. Prace zbiorowe nie będą przyjmowane
4. Konkurs przebiega w dwóch etapach:

Etap I Planowanie
1) Uczestnik dostarcza autorską pracę: scenariusz dowolnych zajęć dydaktycznych dotyczących tematyki odnawialnych źródeł energii do przeprowadzenia na 1-2 godzinach dydaktycznych.
2) Scenariusz powinien zawierać w szczególności opis: treści z podstawy programowej, temat, cele, formy, metody, przebieg, materiały dydaktyczne w formie załączników, materiały źródłowe. Ramowy wzór scenariusza w załączniku nr 1 do regulaminu.
3) Scenariusz przygotowany przez nauczyciela i zgłoszony do konkursu zostanie oceniony przez komisję powołaną przez organizatora.
4) W wyniku oceny prac wybrani nauczyciele zostaną zakwalifikowani do II etapu konkursu.

Etap II Realizacja
1) II etap konkursu polegać będzie na przeprowadzeniu zajęć dydaktycznych z uczniami według przygotowanego scenariusza na etap I.
2) Przeprowadzone zajęcia będą obserwowane przez komisję wyznaczoną przez organizatora konkursu. W skład komisji wejdą doradcy metodyczni i konsultanci MODN w Ełku.
3) O metodach, formie, organizacji zajęć decyduje prowadzący je nauczyciel.
4) Termin realizacji zajęć zostanie uzgodniony przez organizatora konkursu z nauczycielem.
5. Prace wraz z kartą informacyjną (Załącznik nr 2 do regulaminu) należy dostarczyć osobiście lub listownie do 29 maja 2017r na adres: Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 5a, 19-300 Ełk, z dopiskiem na kopercie Twórczy nauczyciel.
6. Wyniki I etapu zostaną ogłoszone na stronie organizatora do dnia 31 maja 2017r. II etap konkursu odbędzie się w dniach 01-14 czerwca 2017r.

Komisja konkursowa:
1. Scenariusze i ich realizację oceni Jury powołane przez organizatora.
2. Kryteria oceny:
1) innowacyjność i kreatywność pedagogiczna
2) integracja z obowiązującą postawą programową,
3) sprawdzenie osiągnięcia celów,
4) zaangażowanie uczestników zajęć,
5) estetyka i pomysłowość materiałów wykorzystanych podczas zajęć.
6) stopień realizacji scenariusza.
3. Decyzja Jury jest ostateczna i nieodwołalna.

Nagrody:
1. Organizator przewiduje wyróżnienia dla poszczególnych etapów edukacyjnych.
2. Zwycięzca II etapu konkursu w nagrodę otrzyma samochód wodorowy H-RACER 2.

Ogłoszenie wyników:
1. Informacja o konkursie, regulamin oraz karta informacyjna są dostępne na stronie internetowej Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli: www.modn.elk.pl
2. Wyniki kolejnych etapów zostaną ogłoszone na stronie organizatora.
3. Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się w dniu 19 czerwca 2017r MODN w Ełku.

Postanowienia ogólne:
1. Przystąpienie uczestnika do konkursu jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.
2. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
3. Prace nadesłane po terminie (decyduje data stempla) nie będą brały udziału w konkursie.
4. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane i pozostają do dyspozycji organizatora.
5. W sytuacjach nieobjętych regulaminem rozstrzyga organizator.
6. Organizator może przerwać lub odwołać konkurs bez podania przyczyn.
7. Przedłożone przez uczestnika w ramach konkursu prace nie mogą naruszać praw autorskich osób trzecich.
8. Osoby składające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na potrzeby konkursu.
9. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na organizatora konkursu prawa własności złożonych prac oraz wszelkich autorskich praw majątkowych do nich, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zmianami). Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania prac, ich publikowania i reprodukowania bez wypłacenia honorariów autorskich.

Organizator konkursu

 

MODN w EłkuOstatnia zmiana: 05 maja 2017