14 marca 2018 r. w Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Ełku odbyła się konferencja „Wybór szkoły a sukces edukacyjny ucznia”. Była to już drugie spotkanie poświęcone tym zagadnieniom (pierwsze odbyła się w grudniu ubiegłego roku). Tematyka konferencji wynika z priorytetów MEN (Wprowadzenie doradztwa zawodowego do szkól i placówek) oraz Powiatu Ełckiego (Wspomaganie i monitorowanie efektywności kształcenia w szkołach prowadzonych przez Powiat Ełcki w świetle reformy oświatowej – priorytet do budżetu powiatu na rok 2018). Generalnym celem konferencji było poprawienie efektywności kształcenia rozumianej jako doprowadzenie ucznia do ukończenia szkoły i do zdania przewidzianych prawem oświatowym egzaminów (egzaminu zawodowego, egzaminu maturalnego). Niestety, w szkołach prowadzonych przez Powiat Ełcki występuje zjawisko zmniejszania się liczebności klas wskutek porzucania nauki przez uczniów. W analizie zjawiska przyjęto założenie, że istotną rolę odgrywa tu nietrafny wybór szkoły. Wystąpienia na konferencji koncentrowały się wokół problemu, jak zapobiec temu szkodliwemu zjawisku społecznemu, interpretowanemu jako przejaw najdalej posuniętego braku efektywności.

Zebranych powitał Michał Jodko, dyrektor Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i poprosił o zabranie głosu Marka Chojnowskiego, starostę ełckiego. W swoim wystąpieniu starosta podkreślił wagę omawianego problemu, który można rozpatrywać w dwóch wymiarach – finansowym i społecznym. Porzucenie szkoły przez ucznia to zmarnotrawienie dotychczas wydanych pieniędzy i jednocześnie zmniejszenie subwencji oświatowej. Oznacza to kształcenie tych samych klas za mniejsze środki finansowe. Ponadto na rynku pracy pojawią się osoby bez formalnych kwalifikacji zawodowych, co może grozić zwiększeniem bezrobocia. Starosta z powyższych względów życzył, aby konferencja przyniosła jak najlepsze efekty. Warto podkreślić, że w konferencji uczestniczyli także Anna Iwaszko, wicestarosta ełcki, oraz radni z komisji oświaty z jej przewodniczącym Antonim Polkowskim.

Jako pierwszy prelegent wystąpił Krzysztof Piłat, nauczyciel konsultant MODN i jednocześnie radny Rady Powiatu Ełckiego, członek komisji oświaty. Omówił on mechanizm powstawania oraz znaczenie priorytetów do budżetu Powiatu Ełckiego. Jeden z priorytetów na rok 2018 sformułowano następująco: „Wspomaganie i monitorowanie efektywności kształcenia w szkołach prowadzonych przez Powiat Ełcki w świetle reformy oświatowej”. Jest to próba kompleksowego spojrzenia na lokalną oświatę poprzez połączenie 2 aspektów: finansowego i edukacyjnego. Chodzi przede wszystkim o to, aby przy tych samych nakładach uzyskać lepsze efekty dydaktyczne i wychowawcze.

Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku prowadzi własne badania i analizy. Pod koniec I półrocza r. szk. 2017/2018 przeprowadzono w klasach pierwszych szkół średnich ankietę dotycząca trafności wyboru przez gimnazjalistów szkoły wyższego szczebla. Wyniki badania zreferował Ryszard Skawiński, nauczyciel konsultant MODN, także członek komisji oświaty Rady Powiatu Ełckiego. W wystąpieniu „Czynniki wyboru szkoły ponadgimnazjalnej w świetle sondażu przeprowadzonego w klasach pierwszych ełckich szkół średnich” przedstawił dane, z których wynika, że badanie objęło prawie 50% populacji. Większość badanych ocenia swój wybór szkoły ponadgimnazjalnej jako trafny. Nie jest zadowolonych ze swego wyboru ok. 15%. Można zauważyć odmienne mechanizmy podejmowania decyzji o przyszłości edukacyjnej pomiędzy uczniami wybierającymi szkoły zawodowe a uczniami wybierającymi licea ogólnokształcące. Te różnice warto uwzględnić w zwłaszcza w promocji szkół zawodowych. Bardzo pozytywnym akcentem w opiniach uczniów o wybranych szkołach jest wysoka ocena pracujących w nich nauczycieli.

Następnie głos zabrała Mariola Raczyńska, naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Ełku. W wystąpieniu zatytułowanym „Zadania organu prowadzącego oraz dyrektora szkoły w kontekście kosztów finansowania lokalnej oświaty” zapoznała zebranych z wieloma danymi statystycznymi dotyczącymi powiatowej edukacji. W ostatnich latach w budżecie Powiatu Ełckiego niemal połowa to wydatki na edukację (ok. 44 mln zł) przy subwencji oświatowej rzędu 37 – 38 mln zł. Trudno te wydatki zmniejszyć. Raczej chodziłoby o to, aby zwiększała się subwencja. Tymczasem co roku naukę w szkołach powiatowych porzuca z różnych przyczyn ok. 200 uczniów. Naczelnik Raczyńska ukazała szereg innych czynników wpływających na funkcjonowanie powiatowej oświaty.

Organizację wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego omówiła Jolanta Agata Opaluch, powiatowy koordynator ds. doradztwa edukacyjno-zawodowego w powiecie ełckim, doradca metodyczny MODN. Problem związany z doradztwem zawodowym można sformułować następująco: Jak poprawić nabór do ełckich szkół zawodowych? Następstwa trafnego (lub nietrafnego) wyboru ścieżki edukacyjnej nie zostały dotychczas wiarygodnie zbadane w Polsce, ale badania zagraniczne oraz niektóre cząstkowe badania w naszym kraju pozwalają na ostrożne oszacowanie strat wynikających z błędnych wyborów edukacyjnych na co najmniej setki milionów, a może nawet miliardy zł. W tej sytuacji po prostu opłaca się stworzyć sprawny i skuteczny system doradztwa edukacyjno-zawodowego. Obecnie trwają prace nad rozwijaniem i doskonaleniem tego systemu.

Konferencję zamknęła dyskusja, w której udział wzięli przedstawiciele radnych powiatowych oraz szkół i placówek oświatowych.

Czekaj... program LightBox poprawnie działa po wczytaniu się wszystkich miniaturek.  Do nawigacji służą przyciski rozmieszczone u góry po obu stronach fotografii oraz na dole.

Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze

Foto: MODN w Ełku

 

 

MODN w EłkuOstatnia zmiana: 19 marca 2018