Ustaw jako stronę główną Dodaj do ulubionych

 
 
  
  
 

 


12 kwietnia 2018 r. w Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Ełku odbyła się konferencja „Edukacja włączająca w szkołach i placówkach oświatowych”. Tematyka konferencji wynika z priorytetów MEN (Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty). Celem konferencji było pogłębienie znajomości specyfiki pracy oraz realizacji edukacji włączającej w szkołach i placówkach oświatowych. Wystąpienia na konferencji dotyczyły funkcjonowania ucznia niepełnosprawnego w edukacji włączającej, organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w szkole i placówce oświatowej w świetle obowiązującego prawa oświatowego, funkcjonowania ucznia ze spektrum zaburzeń autystycznych w kontekście edukacji włączającej.

Zebranych powitała Beata Chmielewska, konsultant Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i poprosiła o zabranie głosu Marka Chojnowskiego, starostę ełckiego. W swoim wystąpieniu starosta podkreślił konieczność podejmowania działań w kierunku podnoszenia jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach oświatowych. Następnie głos zabrał Wojciech Cybulski, Warmińsko- Mazurski Wicekurator Oświaty. W swoim wystąpieniu wicekurator podkreślił znaczenie kierunków polityki oświatowej państwa dla rozwoju szkół i placówek oświatowych. Wicekurator podkreślił rolę i znaczenie Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli jako placówki wspierającej szkoły i placówki oświatowe w realizacji priorytetów MEN.

Temat ,,Funkcjonowanie ucznia niepełnosprawnego w edukacji włączającej” przybliżyła Edyta Biernacka, lider edukacji włączającej ORE. Zaprezentowany temat dotyczył upowszechnianie wiedzy dotyczącej edukacji włączającej oraz założeń jakie przyświecają podejściu włączającemu w porównaniu z założeniami podejścia segregacyjnego i integracyjnego. W dalszej części wystąpienia został pokazany obraz ucznia w edukacji włączającej oraz podstawowe działania jakie powinna podjąć szkoła dla podniesienia jakości edukacji włączającej w kontekście ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Następnie głos zabrał Janusz Tkaczow, pracownik Zespołu Placówek Edukacyjno- Wychowawczych w Gołdapi. W wystąpieniu zatytułowanym „Organizacja pomocy psychologiczno- pedagogicznej w szkole i placówce oświatowej w świetle obowiązującego prawa oświatowego” zapoznał zebranych z zasadami organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach w świetle obowiązujących przepisów prawa oświatowego.

Wojciech Modrzejewski, pracownik Zespołu Placówek Edukacyjno- Wychowawczych w Gołdapi omówił funkcjonowanie ucznia ze spektrum zaburzeń autystycznych w kontekście edukacji włączającej. W swoim wystąpieniu prelegent pokazał, co znaczy mieć prawo do traktowania zgodnie z wiekiem życia, a nie wiekiem rozwojowym i wskazał znaczenie rozumienia tego prawa w kontekście organizacji edukacji włączającej w szkołach i placówkach oświatowych.

Konferencję zamknęła dyskusja na temat realizacji edukacji włączającej w szkołach i placówkach oświatowych.

Czekaj... program LightBox poprawnie działa po wczytaniu się wszystkich miniaturek.  Do nawigacji służą przyciski rozmieszczone u góry po obu stronach fotografii oraz na dole.

 

MODN w EłkuOstatnia zmiana: 16 kwietnia 2018