Ustaw jako stronę główną Dodaj do ulubionych

 
 
 
  
 

.

Oferta szkoleń rad pedagogicznych
w Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Ełku
na rok szkolny 2018/2019

Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli prowadzoną przez Powiat Ełcki we współpracy z Gminą Miasto Ełk, Gminą Ełk, Gminą Kalinowo, Gminą Stare Juchy, Gminą Prostki, Gminą Kowale Oleckie.

Doskonalenie nauczycieli rozumiemy jako wspieranie nauczycieli w realizacji bieżących zadań zawodowych i wspomaganie w rozwoju zawodowym; jako podnoszenie, uzupełnianie i aktualizowanie kwalifikacji zawodowych; nabywanie nowych kompetencji i umiejętności.

Prowadzimy formy doskonalenia, w tym seminaria, konferencje, wykłady, warsztaty i szkolenia, uwzględniające specyfikę nauczanych przedmiotów lub prowadzonych zajęć oraz dotyczące ogólnej wiedzy i umiejętności zawodowych nauczyciela; zajmujemy się pracą koncepcyjną dotyczącą zakresu i sposobu organizowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli; udzielamy konsultacji.

Prowadzimy odpowiednie formy doskonalenia zawodowego na podstawie diagnozy potrzeb w zakresie kształcenia ustawicznego nauczycieli, opracowujemy programy i formy doskonalenia w oparciu o najnowszą wiedzę metodyczną i dydaktyczną, poddajemy ewaluacji poszczególne formy doskonalenia.
Priorytety działania MODN to kreatywność, szybkie i trafne reagowanie na aktualne potrzeby nauczycieli, szkół i placówek oświatowych.

Zapraszamy do korzystania z oferty Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ełku.

Dyrektor MODN
Michał Jodko

Tematyka szkoleń rad pedagogicznych na rok szkolny 2018/2019

Tematyka szkoleń rad pedagogicznych – rok szkolny 2018/2019

REFORMA EDUKACJI
1. Zmiany w podstawach programowych kształcenia ogólnego w szkołach ponadpodstawowych.
2. Program nauczania – tworzenie, wybór, modyfikacja.
3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.
4. Ewaluacja, nadzór pedagogiczny i monitorowanie nowej podstawy programowej.

DYDAKTYKA, METODYKA NAUCZANIA
5. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów internetowych w sieci.
6. Kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych.
7. Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej – inspiracje.
8. Wykorzystanie technologii informacyjno- komunikacyjnej w procesie nauczania.
9. Tablica interaktywna narzędziem wspomagającym proces dydaktyczny.
10. Metody i techniki aktywizujące w procesie edukacyjnym.
11. OK. Ocenianie kształtujące jako metoda pracy z uczniem.
12. Szybsze uczenie się i zapamiętywanie – mnemotechniki.
13. Metoda projektów w praktyce szkolnej.
14. Język angielski w wychowaniu przedszkolnym – metody pracy i techniki nauczania.

WYCHOWANIE
15. Wychowanie do wartości. Kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.
16. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.
17. Program wychowawczo-profilaktyczny w szkole.
18. Wolontariat w szkole – aspekty praktyczne i prawne.
19. Agresja, przemoc, wykluczenie społeczne w szkole/placówce.
20. Szkolne savoir-vivre.
21. Doskonalenie kompetencji wychowawczych nauczyciela.
22. Jak sobie radzić z niepożądanymi, prowokacyjnymi zachowaniami uczniów. Metoda konstruktywnej konfrontacji.

ROZWÓJ ZAWODOWY NAUCZYCIELA
23. Emisja i higiena głosu nauczyciela.
24. Planowanie rozwoju zawodowego nauczyciela.
25. Etyka zawodu nauczyciela.
26. Doskonalenie kompetencji społecznych nauczycieli. Komunikacja interpersonalna.
27. Profilaktyka wypalenia zawodowego.

PLANOWANIE I ORGANIZACJA PROCESU EDUKACYJNEGO
28. Przywództwo edukacyjne w budowaniu potencjału szkoły.
29. Diagnoza „na wejściu” uczniów klas pierwszych w szkole podstawowej, w szkole ponadpodstawowej.
30. Analiza egzaminów zewnętrznych w podniesieniu jakości pracy szkoły.
31. Ewaluacja wewnętrzna/zewnętrzna.

ZADANIE EDUKACYJNE
32. Indywidualizacja pracy z uczniem.
33. Kształtowanie właściwych postaw uczniów (kreatywność, innowacyjność, praca zespołowa).
34. Strategie oceniania kształtującego.
35. Wspieranie rozwoju ucznia zdolnego.
36. Kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w kontekście zmian przepisów oświatowych.
37. Doradztwo zawodowe w szkołach i placówkach.
38. Tworzenie wizerunku placówki oświatowej.
39. Współpraca z rodzicami w szkole i przedszkolu.
40. Wykorzystywanie zasobów otoczenia na rzecz rozwoju szkoły.
41. Organizacja zajęć pozalekcyjnych.

ZAGADNIENIA ORGANIZACYJNO-PRAWNE
42. Jak organizować pracę zespołów nauczycielskich?
43. Odpowiedzialność nauczycieli i innych osób za ucznia/wychowanka w szkole/placówce oświatowej w aspekcie prawnym.
44. Bezpieczeństwo ucznia w szkole – zapisy prawne.
45. Koncepcja pracy szkoły – aspekty praktyczne.
46. Techniki analizy dokumentacji i pracy szkoły.
47. Ceremoniał szkolny.
48. Prawo oświatowe dla nauczycieli.
49. Innowacja pedagogiczna.
50. Bezpieczeństwo na wycieczkach i innych imprezach szkolnych.

Oferta bezpłatna przeznaczona jest dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Ełcki, Gminę Miasto Ełk, Gminę Ełk, Gminę Kalinowo, Gminę Prostki, Gminę Stare Juchy, Gminę Kowale Oleckie.

Oferta płatna dla innych zainteresowanych szkół i placówek po uzgodnieniu z dyrektorem MODN.

Zgłoszenia przyjmujemy faksem, listownie, pocztą elektroniczną.

Karta zgłoszenia na szkolenia RP

 

J. Kunicki MODN w EłkuOstatnia zmiana: 04 września 2018