Ustaw jako stronę główną Dodaj do ulubionych

 
 
  
  
 

.

SIECI WSPÓŁPRACY I DOSKONALENIA

Sieci współpracy i doskonalenia organizowane przez MODN w roku szkolnym 2017/2018

  • Aktywny wychowawca

  • Bezpieczeństwo w Internecie

  • Aktywny językowiec

  • Matematyczno-przyrodnicza

  • Dyrektorów szkół i placówek oświatowych

Październik 2017

Sieć

Prowadzący/ Organizator

Tematyka

Adresat

Termin

Miejsce

Aktywny wychowawca

Beata Chmielewska

Warsztaty: Treści wychowawczo-profilaktyczne w kontekście sfer rozwoju ucznia. Integracja zespołów klasowych

zainteresowani nauczyciele, wychowawcy 10.10.2017 godz. 15.00 Mazurski ODN w Ełku

ul. Sikorskiego 5A

TIK "Bezpieczeństwo w Internecie"

Aneta Klonowska, Andrzej Szmurło

Cyberzagrożenia. Sposoby edukowania dzieci i młodzieży.

Proszę o potwierdzenie do dnia 23.10.2017 pod nr  tel. 87 6211071

nauczyciele sieci "Bezpieczeństwo w Internecie" oraz chętne osoby chcące zapisać się do sieci 19.10.2017 godz. 15.00 Mazurski ODN w Ełku

ul. Sikorskiego 5A

Aktywny językowiec języki obce

Izabela Łochowska

Organizacja pracy sieci. Wypracowanie zasad współpracy podczas spotkań oraz na platformie. Diagnoza potrzeb. Metody budowania motywacji do uczenia się języków obcych

zainteresowani nauczyciele języków obcych 30.10.2017 godz. 15.30 Mazurski ODN w Ełku

ul. Sikorskiego 5A

   
Opis sieci współpracy i doskonalenia w MODN

I. AKTYWNY WYCHOWAWCA
Prowadząca: Beata Chmielewska
Udział w pracach sieci umożliwi uczestnikom:
- doskonalenie umiejętności wychowawczych;
- w pracy z uczniem i zespołem klasowym;
- wymianę doświadczeń w ramach lokalnej sieci współpracy.
Nauczyciele pracujący w sieci:
- wzbogacą swój warsztat pracy wychowawczej o nowe rozwiązania dydaktyczno- metodyczne i wykorzystają je w projektowaniu lekcji i działań wychowawczych oraz wolontariatu w szkole;
- stworzą grupę wsparcia w obliczu wyzwań wychowawczych podejmowanych z klasą i indywidualnym wychowankiem;
- wezmą udział w superwizjach lekcji wychowawczych oraz podejmą pracę na platformie.

II. SIEĆ MATEMATYCZNO- PRZYRODNICZA
Prowadzące: Teresa Truchan, Elżbieta Kłoczko
Udział w pracach sieci umożliwi uczestnikom:
- doskonalenie kompetencji nauczyciela uczącego matematyki lub przedmiotów przyrodniczych, pod względem metodycznym i merytorycznym;
- wymianę doświadczeń oraz wsparcie w pracy nauczyciela.
Nauczyciele pracujący w sieci:
- dokonają analizy nowej podstawy programowej;
- poszerzą wiedzę dotyczącą doboru i stosowania różnych metod i technik pomocnych w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych;
- rozwiną umiejętności zawodowe poprzez wymianę dobrych praktyk i doświadczeń;
- wykorzystają poznane narzędzia w projektowaniu lekcji;
- w ramach sieci stworzą miejsce wzajemnego wsparcia i współpracy.

III. AKTYWNY JĘZYKOWIEC
Prowadząca: Izabela Łochowska
Udział w pracach sieci umożliwi uczestnikom:
- poszerzenie umiejętności związanych z budowaniem w uczniach motywacji wewnętrznej do uczenia się języków obcych;
- pogłębienie znajomości strategii efektywnego zapamiętywania oraz metod i technik przyspieszających proces uczenia się;
- zdobycie kompetencji wykorzystania nowych technologii w procesie nauczania i uczenia się.
Nauczyciele pracujący w sieci:
- poznają metody budowania motywacji do uczenia się języków obcych i zastosują je w pracy z uczniami;
- poznają narzędzia TIK służące zwiększeniu kompetencji językowych uczniów i wykorzystają je w projektowaniu lekcji;
- poszerzą znajomość technik efektywnego zapamiętywania oraz metod i technik przyspieszających proces uczenia się;
- stworzą własne przykłady do zastosowania na lekcjach;
- stworzą grupę wsparcia dzielącą się doświadczeniami i rozwiązującą problemy metodyczne.

IV. BEZPIECZNY INTERNET
Prowadzący: Aneta Klonowska, Andrzej Szmurło
Udział w pracach sieci umożliwi uczestnikom:
- stosować profilaktykę wobec rosnącej liczby internetowych niebezpieczeństw oraz podnoszenie świadomości zagrożeń użytkowników sieci komputerowej;
- zdobycie kompetencji wykorzystania nowych technologii w procesie nauczania i uczenia się.
Nauczyciele pracujący w sieci:
- poznają zarówno zagrożenia jak i sposoby na wykorzystywanie mediów cyfrowych w procesie edukacyjnym;
- stworzą grupę wsparcia dzielącą się doświadczeniami i rozwiązującą problemy metodyczne w obliczu cyberzagrożeń.
 

 Korzyści z włączenia się do sieci

Tworzenie łączących szkoły sieci to innowacyjna metoda wspierająca wymianę doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy nimi. Przed dyrektorami szkół i nauczycielami otwierają się nowe możliwości pozyskiwania potrzebnej im wiedzy i pomocy w radzeniu sobie z codziennymi wyzwaniami.

Współpraca w ramach aktywnie tworzonej sieci kontaktów, zwana również networkingiem lub sieciowaniem staje się coraz bardziej powszechna. Sieciowanie to nawiązywanie i podtrzymywanie relacji z innymi w celu pozyskiwania informacji oraz wzajemnego wspierania się. Jest to proces wymiany informacji, doświadczenia, zasobów i wzajemnego poparcia dzięki korzystnej sieci wzajemnych kontaktów.

Sieci współpracy i samokształcenia, to międzyszkolne zespoły nauczycieli współpracujących ze sobą w ramach wybranego zagadnienia, przedmiotu lub problemu. Celem funkcjonowania sieci jest wspólne rozwiązywanie problemów, dzielenie się pomysłami, spostrzeżeniami, propozycjami a przede wszystkim doświadczeniami. Członkowie sieci korzystają z własnych doświadczeń, ale mogą również sięgać po pomoc zewnętrznych ekspertów. Pracują pod kierunkiem koordynatora sieci współpracy i samokształcenia.

Cele sieci współpracy i samokształcenia
wymiana doświadczeń między uczestnikami w oparciu o konkretne wyzwania zawodowe
analiza dobrych praktyk stosowanych lub spotykanych przez uczestników sieci
pozyskiwanie metodycznego i merytorycznego wsparcia ekspertów
poszerzanie kompetencji uczestników
tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby szkół uczestniczących w sieci
nawiązywanie kontaktów i współpracy pomiędzy szkołami

Działania na platformie cyfrowej pomiędzy spotkaniami
Dyskusje, wymiana informacji i spostrzeżeń dotyczących tematyki sieci
Koordynowanie pracy uczestników nad wspólnie tworzonymi rozwiązaniami,
Publikacja efektów pracy (np. wypracowane narzędzia, scenariusze lekcji itp.)
Dzielenie się zasobami użytecznymi dla uczestników sieci (zamieszczanie dokumentów, filmów, prezentacji, zdjęć itp.)
Udział w szkoleniach e-learningowych

Deklaracja uczestnictwa

 

MODN w EłkuOstatnia zmiana: 02 października 2017