Projekt "Nowe kompetencje psychologiczno – pedagogiczne nauczycieli w powiecie ełckim"
 nr WND-POKL.09.04.00-28-035/12"

Projekt Nowe kompetencje psychologiczno – pedagogiczne nauczycieli w powiecie ełckim nr WND-POKL.09.04.00-28-035/12 realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.4 „Wysoko kwalifikowane kadry systemu oświaty” w okresie 2 stycznia 2013 do 30 sierpnia 2013. Beneficjentem projektu jest Powiat Ełcki. Projekt realizowany będzie przez Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku.

Jaki jest cel projektu?
Głównym celem projektu jest podwyższenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych 30 nauczycielek, w tym 12 z terenów wiejskich powiatu ełckiego do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Jakie są korzyści z udziału w projekcie?
W ramach projektu 30 nauczycielek uzyska kwalifikacje w zakresie terapii pedagogicznej poprzez ukończenie kursu kwalifikacyjnego realizowanego w oparciu o ramowy program MEN.

Po ukończeniu kursu uczestniczki będą posiadały następujące umiejętności:
diagnozowania specjalnych potrzeb uczniów,
indywidualizacji pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
prowadzenia zajęć specjalistycznych z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Ponadto uczestniczki projektu otrzymają pakiet edukacyjny do pracy z uczniem ze specyficznymi problemami edukacyjnymi, który będzie zawierał:
zestaw narzędzi diagnostycznych (2 skale ryzyka dysleksji),
3 scenariusze spotkań z rodzicami,
1 zestaw przykładowych indywidulanych kart potrzeb oraz planu działań wspierających (PDW),
przykład planu pracy na zajęciach korekcyjno -kompensacyjnych,
zestaw 30 scenariuszy zajęć korekcyjno–kompensacyjnych,
zestaw przykładowych ćwiczeń usprawniających zaburzone funkcje wzrokowe, słuchowe, kinestetyczne oraz koordynacji ww. funkcji,
ćwiczenia usprawniające kompetencje ortograficzne ucznia klas I-III.
Uczestniczki kursu zostaną zapoznane z zawartością pakietu podczas zajęć w ramach kursu kwalifikacyjnego.

Kto może uczestniczyć w projekcie?
Nauczycielki nauczania zintegrowanego, wczesnoszkolnego, pedagodzy i psycholodzy zatrudnieni w placówkach oświatowych powiatu ełckiego.
Podczas rekrutacji będą obowiązywały następujące kryteria pierwszeństwa:
W pierwszej kolejności będą przyjmowane nauczycielki zatrudnione w szkołach podstawowych z obszarów wiejskich oraz nauczycielki ze szkół realizujących projekt systemowy z zakresu indywidualizacji procesu nauczania i wychowania.
W dalszej kolejności będą przyjmowane nauczycielki z innych szkół podstawowych i przedszkoli, pedagodzy i psycholodzy zatrudnieni w placówkach oświatowych powiatu ełckiego.
Nauczycielki, które spełnią kryteria dostępu, zgłoszą swój udział w Projekcie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
Wymagana dokumentacja rekrutacyjna oraz szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na witrynie internetowej Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ełku www.modn.elk.pl  w sekcji Projekty.

Jakie są źródła finansowania projektu?
Udział szkół w Projekcie jest bezpłatny. Projekt jest finansowany w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Pozostałe 15 % to wsparcie finansowe kraju, w tym wsparcie z budżetu jednostek samorządu terytorialnego szczebla lokalnego.

Dane kontaktowe:
Biuro Projektu – Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku, ul. Sikorskiego 5A, 19-300 Ełk, tel. 87 6211071 lub 87 6215229, e-mail: modn@modn.elk.pl

MODN w EłkuOstatnia zmiana: 02 stycznia 2013