Projekt „Rozwój nauczycieli w Powiecie Ełckim”
 POKL Priorytet IX, Działanie 9.4.

W okresie od 3 września 2012 r. do 30 kwietnia 2013 r. Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku będzie realizował projekt „Rozwój nauczycieli w Powiecie Ełckim” Nr POKL.09.04.00-28-106/11-00 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.4 „Wysoko kwalifikowane kadry systemu oświaty”. Beneficjentem projektu jest Powiat Ełcki.

Jaki jest cel projektu?
Głównym celem projektu jest podniesienia kwalifikacji zawodowych 130 nauczycieli/nauczycielek ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenów wiejskich oraz przedmiotów zawodowych ze szkół ponadgimnazjalnych z powiatu ełckiego w zakresie posługiwania się językiem angielskim oraz kompetencji informatyczno-metodycznych.

Jakie są korzyści z udziału w projekcie?
W ramach projektu ww. grupy nauczycieli/nauczycielek mają możliwość otrzymania następujących rodzajów wsparcia:
- nauki języka angielskiego metodą przyśpieszonego uczenia się Colina Rosa oraz w ramach konwersacji językowych;
- udziału w 40 h kursie doskonalącym przygotowującym do prowadzenia zajęć komputerowych w klasach I-III;
- udziału w 40 h kursie doskonalącym z zakresu edukacji interaktywnej, w tym przygotowującym do wykorzystania tablicy interaktywnej w dydaktyce szkolnej.

Ponadto szkoły/zespoły szkół z terenów wiejskich uczestniczące w projekcie zostaną wyposażone w mobilne tablice interaktywne wraz z kompletem multimedialnego oprogramowania edukacyjnego do przedmiotów matematyczno – przyrodniczych i humanistycznych.

Kto może uczestniczyć w poszczególnych formach wsparcia w ramach projektu?
- w kursach przygotowujących do prowadzenia zajęć komputerowych w kl.I – III - 20 nauczycielek edukacji wczesnoszkolnej ze szkół podstawowych z terenów wiejskich powiatu ełckiego;
- w kursach doskonalących z edukacji interaktywnej 50 nauczycieli/ nauczycielek (41 kobiet, 9 mężczyzn) przedmiotów humanistycznych i matematyczno - przyrodniczych ze szkół podstawowych oraz gimnazjów z terenów wiejskich powiatu ełckiego - średnio 2 osoby ze szkoły;
- w kursach języka angielskiego 25 nauczycieli/nauczycielek (21 kobiet, 4 mężczyzn) ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenów wiejskich oraz 25 nauczycieli/nauczycielek (14 kobiet, 11 mężczyzn) przedmiotów zawodowych ze szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Ełckiego;
- w konwersacjach z języka angielskiego – wszyscy uczestnicy ww. kursu języka angielskiego oraz 7 nauczycielek i 3 nauczycieli uczestników kursu języka angielskiego z projektu "Wspieranie kadr szkolnictwa zawodowego w Powiecie Ełckim" – POKL, Priorytet IX, Działanie 9.4.

Nauczyciele/nauczycielki mogą skorzystać tylko z 1 rodzaju ww. wsparcia w ramach projektu.

Podczas rekrutacji będą obowiązywały następujące kryteria pierwszeństwa:
- wiek powyżej 50 roku życia;
- na kurs języka angielskiego dodatkowo – pełnienie funkcji kierowniczej lub zaangażowanie w realizację zadań edukacyjnych w ramach współpracy międzynarodowej.

Wymagana dokumentacja rekrutacyjna oraz szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na witrynie internetowej Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ełku www.modn.elk.pl

Jakie są źródła finansowania projektu?
Udział szkół w Projekcie jest bezpłatny. Projekt jest finansowany w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Pozostałe 15 % to wsparcie finansowe kraju, w tym wsparcie z budżetu jednostek samorządu terytorialnego szczebla lokalnego.

Dane kontaktowe:
Biuro Projektu – Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku, ul. Sikorskiego 5A, 19-300 Ełk, tel. 87 6215229 lub 87 6211071, e-mail: modn@modn.elk.pl 

Rekrutacja do Projektu "Rozwój Nauczycieli w Powiecie Ełckim" została przeprowadzona według kryteriów zawartych w regulaminie w/w projektu.
- rekrutacja na kurs doskonalący z zakresu Edukacji Interaktywnej w Szkole
- rekrutacja na kurs przygotowujący do prowadzenia Zajęć Komputerowych w klasach I - III
- rekrutacja - nauka Języka Angielskiego metodą przyśpieszonego uczenia się i konwersacje w języku angielskim

- terminarz zajęć, kurs doskonalący z zakresu Edukacji Interaktywnej w Szkole
- terminarz zajęć, kurs przygotowujący do prowadzenia Zajęć Komputerowych w klasach I - III
- terminarz zajęć - nauka Języka Angielskiego metodą przyśpieszonego uczenia się i konwersacje w języku angielskim

- podział na grupy, kurs doskonalący z zakresu Edukacji Interaktywnej w Szkole
- podział na grupy, kurs przygotowujący do prowadzenia Zajęć Komputerowych w klasach I - III
- podział na grupy, nauka Języka Angielskiego metodą przyśpieszonego uczenia się i konwersacje w języku angielskim 

Regulamin projektu
- regulamin projektu

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania
- deklaracja uczestnictwa w projekcie
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

MODN w EłkuOstatnia zmiana: 09 października 2012