Ustaw jako stronę główną Dodaj do ulubionych

 
 
  
  
 

 


Konferencja podsumowująca przeprowadzone w ośrodku szkolenia, których tematem było wdrażanie nowej podstawy programowej, wchodzącej do szkół od 1 września 2017 r.

19 czerwca 2017 roku w Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli odbyła się konferencja podsumowująca przeprowadzone w ośrodku szkolenia, których tematem było wdrażanie nowej podstawy programowej, wchodzącej do szkół od 1 września 2017 r. Materiały zaprezentowane podczas szkoleń oraz inne informacje znaleźć można pod adresem: http://modn.elk.pl/podstawa/.

W konferencji wzięli udział dyrektorzy oraz przedstawiciele dyrekcji szkół i placówek oświatowych z terenu powiatu ełckiego. Uczestnicy konferencji zostali zapoznani nie tylko ze stanem wdrażania nowej podstawy programowej, ale także z oferowanymi programami wsparcia i najnowszymi ofertami wydawniczymi.

Jako pierwszy wystąpił Dariusz Jurczykowski, dyrektor ełckiej Delegatury Warmińsko-Mazurskiego Kuratorium Oświaty w Olsztynie. Przedstawił on aktualny stan wdrażania reform oświatowych we wschodniej części naszego województwa, będącej obszarem działania Delegatury. Zaplanowane zmiany przebiegają zgodnie z harmonogramem, bez zakłóceń. Ważnym ich elementem są szkolenia nauczycieli, w które wpisują się działania MODN. Dyrektor Jurczykowski wysoko ocenił sprawne przeprowadzenie szkoleń na temat nowej podstawy programowej i podziękował osobom prowadzącym te szkolenia oraz ich uczestnikom.

Następnie głos zabrał Michał Jodko, dyrektor Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. W pierwszej części swego wystąpienia przytoczył dane dotyczące szkoleń nt, nowej podstawy programowej. Takich szkoleń odbyło się 30, chociaż pierwotnie planowano przeprowadzenie 19 szkoleń. Zakładano przeszkolenie 540 nauczycieli, w rzeczywistości w szkoleniach udział wzięły 892 osoby. Te liczby świadczą o dużym zainteresowaniu środowiska nauczycielskiego praktycznymi konsekwencjami reform wdrażanych przez MEN.

W drugiej części swego wystąpienia dyrektor M. Jodko przybliżył założenia realizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w partnerstwie z MODN i 8 innymi środkami doskonalenia nauczycieli z całej Polski projektu „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez pracę nad kształtem zadań edukacyjnych wykonywanych na lekcjach wybranych przedmiotów szkolnych, TIK oraz indywidualizację nauczania realizowane przez 10 placówek doskonalenia nauczycieli prowadzących kompleksowe wspomaganie szkół". Ten projekt zakłada kompleksowe wspomaganie szkół przez asystentów szkolnych. Zaplanowano przygotowanie 192 asystentów szkół (AS), w tym ełckim MODN 20 AS-ów. Asystentami będą doradcy metodyczni i konsultanci z ośrodków doskonalenia nauczycieli, każdy z asystentów podejmie współpracę z 3 szkołami. W projekcie przewidziano wsparcie 576 przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych. Projekt zakłada maksymalizację praktycznej pomocy szkole – przy minimalizacji obciążeń biurokratycznych. Obecnie rozpoczyna się podpisywanie umów ze szkołami oraz proces szkoleń asystentów szkół.

Szersze informacje na temat tego projektu pojawią się w materiałach MODN po przeszkoleniu asystentów szkół.

Magdalena Fuk, zastępca wójta Gminy Ełk, zaprezentowała realizowany w szkołach tej gminy projekt „TIK - TAK. Nowoczesna i bezpieczna szkoła". Pani M. Fuk pełni w tym projekcie funkcję koordynatora. Projekt „TIK – TAK Nowoczesna i bezpieczna szkoła” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. To bardzo duże przedsięwzięcie, obejmujące łącznie 9 szkół. Są to:
• Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Rękusach
• Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Mrozach Wielkich
• Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Nowej Wsi Ełckiej
• Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Stradunach
• Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Woszczelach
• Szkoła Podstawowa im. Lecha Aleksandra Kaczyńskiego w Chełchach
• Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Stradunach
• Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Woszczelach
• Gimnazjum im. ks. Jerzego Popiełuszki w Chełchach

Dotychczas w ramach projektu przeprowadzono we współpracy z MODN w Ełku 296 godzin szkoleń dla nauczycieli w 4 obszarach tematycznych:
• Prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu.
• Narzędzia cyfrowe.
• Metody i formy organizacyjne sprzyjające kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności.
• Administrowanie siecią.

Dyrektorzy szkół z terenu gminy Ełk otrzymali od zastępcy wójta, koordynatora projektu, Magdaleny Fuk komplety zaświadczeń o ukończeniu szkoleń dla nauczycieli, którzy zostali przygotowani do prowadzenia zajęcia w ramach projektu „TIK – TAK Nowoczesna i bezpieczna szkoła”.

Zmiany w planowaniu procesu wychowawczego w szkołach przedstawiła Beata Chmielewska, konsultant MODN w Ełku, koordynator z zakresie programu profilaktyczno-wychowawczy szkoły. Najważniejsza zmiana to połączenie dotychczasowych 2 programów – wychowawczego i profilaktycznego – w jeden program. Prelegentka przybliżyła kwestie techniczne i prawne związane z wprowadzaniem w szkole programu wychowawczo-profilaktycznego. Materiały odnoszące się do tego zagadnienia można znaleźć pod adresem: http://modn.elk.pl/podstawa/?Program_wychowawczo-_profilaktyczny_szkoły

W ostatniej części konferencji wystąpili przedstawiciele 2 wydawnictw edukacyjnych, PWN-u oraz Nowej Ery. Zaprezentowali oni bogatą ofertę podręczników oraz innych materiałów edukacyjnych, w znacznej części uwzględniających zmiany wprowadzone w podstawie programowej.

Czekaj... program LightBox poprawnie działa po wczytaniu się wszystkich miniaturek.  Do nawigacji służą przyciski rozmieszczone u góry po obu stronach fotografii oraz na dole.

 

MODN w EłkuOstatnia zmiana: 23 czerwca 2017