Projekt Innowacyjny e-Nauczyciel

Projekt Innowacyjny e-Nauczyciel realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.4 „Wysoko kwalifikowane kadry systemu oświaty” w okresie od 2 września 2013 r. do 30 czerwca 2014 r.
Beneficjentem projektu jest Powiat Ełcki, natomiast realizatorem Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku.

Jaki jest cel projektu?

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych 71 nauczycieli i nauczycielek ze szkół podstawowych i gimnazjów wiejskich oraz przedmiotów zawodowych ze szkół ponadgimnazjalnych w zakresie stosowania innowacyjnych metod nauczania oraz w zakresie języka angielskiego na poziomie B2.

Jakie są korzyści z udziału w projekcie?

W ramach projektu nauczyciele i nauczycielki podniosą swoje kompetencje:
informatyczno – metodyczne na poziomie certyfikatu e-Nauczyciel TEST, metodyczne w zakresie stosowania projektowych metod nauczania oraz w zakresie komunikacji interpersonalnej i zachowań asertywnych w relacjach edukacyjnych - 37 osób,
w zakresie posługiwania się językiem angielskim na poziomie B2 - 34 osoby.

Kto może uczestniczyć w projekcie?

W projekcie mogą uczestniczyć nauczyciele i nauczycielki (kryteria dostępu):
ze szkół podstawowych i gimnazjów wiejskich z powiatu ełckiego.
przedmiotów zawodowych z placówek i szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ełcki.

Podczas rekrutacji będą obowiązywały następujące kryteria pierwszeństwa:

na szkolenia z zakresu Innowacyjnych form i metod nauczania:
- nauczyciele i nauczycielki przedmiotów matematyczno – przyrodniczych i humanistycznych ze szkół, które uzyskały najniższą średnią ze sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych,
nauczyciele i nauczycielki przedmiotów zawodowych ze szkół o najniższych wynikach z egzaminów zawodowych z 2 ostatnich lat.

Szkolenia będą obejmowały moduł informatyczno – metodyczny, metodyczny w zakresie stosowania projektowych metod nauczania oraz w zakresie komunikacji interpersonalnej i zachowań asertywnych w relacjach edukacyjnych.

Na kurs języka angielskiego na poziomie B2:

- Nauczyciele i nauczycielki ze szkół podstawowych, gimnazjów oraz przedmiotów zawodowych ze szkół ponadgimnazjalnych – uczestnicy i uczestniczki projektu „Rozwój nauczycieli w powiecie ełckim” (kontynuacja).

Nauka języka angielskiego będzie realizowana w oparciu o metodę Colina Rose. Osią metody jest platforma e – learningowa, indywidualne spotkania z trenerem oraz konwersacje językowe.

Osoby, które spełniają kryteria dostępu, zgłoszą swój udział w Projekcie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Wymagana dokumentacja rekrutacyjna oraz szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na witrynie internetowej Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ełku www.modn.elk.pl w sekcji Projekty.

Dane kontaktowe:
Biuro Projektu – Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku, ul. Sikorskiego 5A, 19-300 Ełk, tel. 87 6211071 lub 87 6215229, e-mail: modn@modn.elk.pl

Formularz zgłoszenia  
 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzaniu danych osobowych
 Regulamin projektu

Powrót do strony głównej projektu

 

MODN w EłkuOstatnia zmiana: 12 kwietnia 2014